Evocar la literatura francesa y francófona de la modernidad. Homenaje a Ángels Santa

Carme Figuerola (ed.)

Lleida, Pagès Editors, 2019.

EvocarLaLiteraturaFrancesa Ángels Santa